Website thông tin

1. Khóa học:

 • academy.binance.com

2. Tin tức:

 • coindesk.com
 • cointelegraph.com
 • hackernoon.com

3. Trang thống kê:

 • cryptorank.io
 • coinmarketcap
 • coingecko

4. Report chuyên sâu, Insight:

 • crunchbase.com: cập nhật thông tin quỹ, công ty, sự kiện
 • messari.io:
  • xem thường xuyên, research chuyên sâu, follow twitter coinf để đọc bản pro
  • check dự án quỹ nào đầu tư
 • publish0x.com/wordstock: nhiều thông tin, hơi cũ
 • viewbase.com/ (Onchain)

5. Deep interaction:

discord, telegram: hỏi trực tiếp về thông tin dự án, tiến độ dự án

6. Onchain, Data:

 • cryptoquant.com: theo dõi cá mập
 • colintalkscrypto.com/cbbi: tổng hợp chỉ số cbbi
 • bitinforcharts.com: xem thông tin onchain của nhiều đồng

7. Ecosystem:

 1. Solana:
  https://solanaproject.com/#/
 2. Avax:
  https://www.avax.network/ecosystem
 3. Polkadot
  https://polkaproject.com/
 4. Near:
  https://awesomenear.com/categories/ecosystem/
 5. ETH, Polygon, BSC
  • https://awesomepolygon.com/
  • https://defiprime.com/polygon
 6. Dfinity (ICP)

https://dfinity.org/showcase

1 số website data khác:

 1. https://defillama.com/
 2. https://defipulse.com/
 3. https://dune.xyz/
 4. https://www.theblockcrypto.com/
 5. Real time twitter: https://twitter.defi.org/?utm_source=defiorg

Bitcoin, Market Prediction Index:

 1.  https://www.blockchaincenter.net/altcoin-season-index/
 2.  https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
 3.  https://colintalkscrypto.com/cbbi/